Welkom bij
Blue Frog Online

Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van Blue Frog Online, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 68272200 en online te bezoeken via www.bluefrogonline.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de relatie tussen Blue Frog Online en de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen deze algemene voorwaarden niet uitgesloten worden.

Als de klant een professional is die ook algemene voorwaarden hanteert, worden altijd de algemene voorwaarden van Blue Frog Online toegepast.

De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van www.bluefrogonline.nl en kunnen als download worden verkregen.Artikel 1. Toepassing


1.1.   Door een opdracht te verstrekken, zowel telefonisch als via e-mail, verklaart de opdrachtgever dat Blue Frog Online de opdrachtgever heeft geÔnformeerd over de van toepassing zijnde algemene voorwaarden, dat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is en dat de opdrachtgever deze voorwaarden accepteert.

1.2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Blue Frog Online gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Blue Frog Online verrichtte handelingen.

1.3.   Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blue Frog Online opgenomen wordt.Artikel 2. Aanbieding en Acceptatie


2.1.   Alle offertes van Blue Frog Online zijn geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is gemaakt, tenzij een andere termijn wordt vermeld.

2.2.   Per opdracht zal Blue Frog Online een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

2.3.   Indien blijkt dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Blue Frog Online het recht de prijzen in de offerte of overeenkomst aan te passen.

2.4.   Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.5.   Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blue Frog Online zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.6.   De opdrachtgever erkent onderling e-mail verkeer als wettelijk, geldig bewijs.

2.7.   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.Artikel 3. Levering van Materiaal en Voltooiing van de Website


3.1.   Voor een succesvolle uitvoering van de opdracht is Blue Frog Online afhankelijk van tijdige en volledige levering van informatie en materialen door de opdrachtgever, waaronder tekst, afbeeldingen, en andere grafische inhoud, alsook eventuele inloggegevens die vereist zijn voor de opdrachtuitvoering.

3.2.   Indien de opdrachtgever nalatig is in het tijdig en volledig leveren van het benodigde materiaal binnen een termijn van 4 weken na het uitschrijven van de opdracht, behoudt Blue Frog Online zich het recht voor om de website als voltooid te beschouwen en online te publiceren, zelfs indien deze nog leeg is. Het resterende bedrag zal dan gefactureerd worden zoals overeengekomen.

3.3.   Controleer en herschrijf indien nodig: Indien de opdrachtgever na een periode van 4 weken alsnog het vereiste materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, aanlevert, behoudt Blue Frog Online zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het integreren van dit materiaal in de website, volgens de geldende tarieven.

3.4.   Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle vereiste materialen tijdig en volledig worden geleverd, om vertragingen en extra kosten te voorkomen.

3.5.   Blue Frog Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen of kosten die voortvloeien uit het niet tijdig leveren van materialen door de opdrachtgever. Deze materialen kunnen worden aangeleverd via het persoonlijke klantenportaal.Artikel 4. Online Klantenportaal


Na het bevestigen van een opdracht ontvangt u een e-mail met een login naar uw persoonlijke klantenportaal.
In het klantenportaal kunt u de benodigde gegevens invullen en uploaden die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdracht.

Het klantenportaal biedt klanten een handige en veilige manier om informatie uit te wisselen en de voortgang van hun opdracht te volgen.
Klanten kunnen voor vragen of ondersteuning met betrekking tot het gebruik van het klantenportaal altijd contact opnemen met Blue Frog Online.


4.1.   Blue Frog Online neemt de nodige beveiligingsmaatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie in het klantenportaal te waarborgen.

4.2.   Klanten ontvangen inloggegevens voor hun persoonlijke klantenportaal en zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig houden van deze gegevens. Blue Frog Online is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het onjuist gebruik of het verlies van inloggegevens door de klant.Artikel 5. Tarieven en Betaling


5.1.   Alle genoemde prijzen, evenals de overeengekomen tarieven, zijn vermeld in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2.   Zodra de opdracht definitief is, dient de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

5.3.   De aanbetaling moet binnen 14 dagen na ondertekening plaatsvinden, op bankrekening NL44SNSB0947696350 met vermelding van ďAanbetalingĒ en uw factuurnummer.

5.4.   Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.5.   De website wordt tijdelijk gehost op een interim locatie totdat deze voltooid is. Na voltooiing van de website wordt het resterende bedrag gefactureerd, en nadat de betaling is ontvangen, wordt de website op de definitieve locatie geplaatst.

5.6.   Na oplevering van de website dient de opdrachtgever het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Blue Frog Online stuurt hiertoe een factuur per e-mail die binnen 14 dagen moet worden betaald.

5.7.   Twee weken na facturatie wordt de website als voltooid beschouwd en worden verdere wijzigingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten artikel 18.

5.8.   In voornoemde gevallen behoudt Blue Frog Online zich het recht voor om eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

5.9.   Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.10.Als de betaling van de factuur uitblijft, kan Blue Frog Online besluiten om na 45 dagen, inclusief de 14 dagen betaaltermijn, de dienst tijdelijk te staken of offline te halen totdat de factuur is voldaan. Blue Frog Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het offline halen van diensten als gevolg van achterstallige betalingen.

5.11. Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum aan de opdrachtgever bekendgemaakt. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te beŽindigen per de datum van ingang van de wijziging.

5.12.Het materiaal (teksten, fotoís, grafisch materiaal) dat door de opdrachtgever wordt aangeleverd aan Blue Frog Online blijft eigendom van de opdrachtgever.

5.13.Blue Frog Online is niet aansprakelijk voor claims of juridische vervolging die voortvloeien uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat in strijd is met de wetgeving op auteursrecht en/of bestaande merknamen.

5.14.De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud (tekst, afbeeldingen) op zijn/haar website, en Blue Frog Online kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.Artikel 6: Levering en Leveringstermijn


6.1.   De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor een tijdige aanlevering van alle benodigde informatie en materiaal. Het niet tijdig verstrekken hiervan kan resulteren in extra kosten en vertragingen in de uitvoering van de opdracht, zoals beschreven in artikel '4. Online Klantenportaal'.

6.2.   Nadat Blue Frog Online alle benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal heeft ontvangen, zal zij zo spoedig mogelijk beginnen met het creŽren van de overeengekomen producten en/of diensten. De verwachte levertijd wordt vervolgens gecommuniceerd naar de opdrachtgever.

6.3.   De afgesproken leveringstermijn voor de uitvoering van de opdracht begint pas op het moment dat de opdrachtgever alle vereiste informatie en materiaal aan Blue Frog Online heeft verstrekt.

6.4.   Bij het ontwerpen van een nieuwe website zal Blue Frog Online in eerste instantie een basisontwerp maken en dit ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever

6.5.   De opdrachtgever dient het ontwerp te controleren en eventuele opmerkingen of aanpassingen zo snel mogelijk door te geven aan Blue Frog Online.

6.6.   Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, wordt dit beschouwd als goedkeuring van het ontwerp.

6.7.   Na ontvangst van de feedback van de opdrachtgever op het basisontwerp, of na het verstrijken van een redelijke termijn zonder dergelijke reacties, zal Blue Frog Online doorgaan met het voltooien van de volledige website.

6.8.   De opdrachtgever deelt de verantwoordelijkheid voor het testen en controleren van de website en/of andere eindproducten.

6.9.   Indien er een dreigende overschrijding van de afgesproken levertijd is, zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. In gevallen van overmacht aan de zijde van Blue Frog Online zal de termijn worden verlengd met de duur van die overmacht.

6.10.Na de oplevering van de website hebben opdrachtgevers recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.Artikel 7. Gebruik van Gemaakt Werk en Bedrijfsnaam


7.1.   Blue Frog Online behoudt het recht om het geproduceerde werk, waaronder websites en andere digitale creaties, te vermelden op haar eigen website, portfolio en ander promotioneel en advertentiemateriaal.

7.2.   Blue Frog Online heeft het recht om haar logo en/of tekstlink naar Blue Frog Online toe te voegen aan de website van de opdrachtgever, doorgaans in de vorm van een copyrightvermelding in de footer van de website, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.3.   Blue Frog Online zal zich inspannen om de copyrightvermelding op een respectvolle en niet-verstorende manier op de website te plaatsen, met als doel de auteursrechten van Blue Frog Online te beschermen en tegelijkertijd de esthetiek en functionaliteit van de website te behouden.

7.4.   Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de copyrightvermelding van Blue Frog Online uit de footer van de website te verwijderen, tenzij hier schriftelijk anders overeengekomen is met Blue Frog Online.Artikel 8. Hosting, Verlenging Domeinnaam en SSL-certificaat


8.1.   Blue Frog Online biedt hostingdiensten aan voor klanten. De tarieven worden in overleg met de klant vastgesteld en zijn afhankelijk van het type website

8.2.   Het eerste jaar van hosting en domeinnaamregistratie begint vanaf het moment van aanvraag van het account, niet vanaf de online publicatie van de website. Bij de keuze voor jaarlijkse betaling van de hosting ontvangt u een maand gratis.

8.3.   Het nieuwe jaar begint vanaf de eerste aankoop, niet vanaf de online publicatie van de website.

8.4.   Na het eerste jaar kan de klant beslissen of hij de diensten wil verlengen. Bij gebrek aan actie worden de diensten jaarlijks gefactureerd. Indien de klant een professional is en niet binnen twee maanden voor de vervaldatum opzegt, is hij verplicht om nog een jaar gebruik te maken van de diensten. Een consument kan de diensten op elk moment na het eerste betaalde jaar opzeggen, met een opzegtermijn van twee maanden.

8.5.   Het niet tijdig betalen van de factuur kan leiden tot het niet kunnen verlengen van de diensten. Blue Frog Online is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van bepaalde diensten, zoals beschikbaarheid van de website of domein quarantaine, als gevolg van niet-betaalde facturen.

8.6.   Bij laattijdige annulering en niet naleven van artikel 15.3 heeft Blue Frog Online het recht om de website en domeinnaam onmiddellijk stop te zetten. Eventuele openstaande facturen moeten onmiddellijk worden betaald. Een back-up kan worden verstrekt volgens de voorwaarden van artikel 15.2 en 15.3.

8.7.   De klant heeft geen toegang tot de hosting servers van de website. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Blue Frog Online.Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.


9.1.   De klant verbindt zich ertoe te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van Blue Frog Online te respecteren en deze naar beste vermogen te beschermen. Indien de klant op de hoogte is van enige inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Blue Frog Online, dient deze Blue Frog Online hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.2.   Na volledige betaling van de factuur draagt Blue Frog Online het gebruiksrecht van het ontwerp en de website over aan de opdrachtgever. De bronbestanden van het ontwerp en de broncode waarin het ontwerp is omgezet naar HTML/CSS (de template) worden eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

9.3.   Blue Frog Online behoudt echter het recht om ontwerpen op haar website in het portfolio te publiceren.

9.4.   Tenzij anders overeengekomen, is Blue Frog Online niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Dit geldt ook voor het onderzoek naar de mogelijke bescherming van dergelijke rechten voor de opdrachtgever. Indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten levert die mogelijk auteursrechtelijk beschermd zijn, dient de klant Blue Frog Online te vrijwaren. In het geval dat Blue Frog Online wordt aangeklaagd door een derde partij, is de klant verantwoordelijk voor alle juridische kosten die Blue Frog Online moet maken om zich te verdedigen tegen deze beschuldigingen.

9.5.   Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Blue Frog Online te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.6.   Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Blue Frog Online tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Blue Frog Online, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

9.7.   Na voltooiing van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Blue Frog Online jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.Artikel 10. Buitengebruikstelling


10.1.Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

10.2.Indien de opdrachtgever een verplichting jegens Blue Frog Online niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, heeft Blue Frog Online het recht om geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

10.3.Voordat Blue Frog Online overgaat tot de buitengebruikstelling, zal zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit redelijkerwijs niet van Blue Frog Online kan worden verwacht. Ondanks de buitengebruikstelling blijft de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever bestaan.Artikel 11. Opschorting, ontbinding en opzegging


11.1.De beŽindiging van de overeenkomst zal resulteren in het direct stopzetten van alle werkzaamheden door Blue Frog Online en het onmiddellijk opeisbaar worden van alle facturen. Na betaling heeft de klant ook het recht om de voltooide werkzaamheden op te eisen die zijn aangevraagd.

11.2.Indien de klant 50% van het voorschot heeft betaald en Blue Frog Online al meer werk heeft verricht dan de betaalde 50%, kan het resterende bedrag worden gevorderd als vergoeding voor het reeds uitgevoerde werk.

11.3.Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities niet naleeft of wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig zijn verstrekt.

11.4.Daarnaast behoudt Blue Frog Online zich het recht voor om de tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet voldoende voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit enige met Blue Frog Online gesloten overeenkomst.

11.5.In geval van overmacht is Blue Frog Online gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Blue Frog Online tot schadevergoeding verplicht zal zijn.

11.6.Onder overmacht wordt elke vreemde oorzaak verstaan die niet aan Blue Frog Online kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt dat nakoming redelijkerwijs niet van Blue Frog Online kan worden verwacht.

11.7.De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet.

11.8.Blue Frog Online heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen wanneer het faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of WHOA van de opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken, al dan niet op eigen verzoek.Artikel 12. Aansprakelijkheid


12.1.Gezien het grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst op het internet, evenals het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet worden erkend dat informatie die via het internet wordt verzonden of verkregen vrij toegankelijk is. Blue Frog Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie, noch voor beveiligingsinbreuken of misbruik door derden van opgeslagen gegevens.

12.2.Blue Frog Online verplicht zich om alle diensten zorgvuldig uit te voeren en volgens geldende standaarden. Echter, Blue Frog Online kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de uitvoering die voortkomen uit onvoldoende of onjuiste input van de klant.

12.3.Blue Frog Online aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal en alle andere gepubliceerde inhoud op de websites van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het aangeleverde materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van auteursrechten van derden. Het gebruik van het materiaal is volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12.4.De aansprakelijkheid van Blue Frog Online zal te allen tijde beperkt blijven tot het bedrag dat aan de opdrachtgever in rekening is gebracht of nog in rekening zal worden gebracht.

12.5.Voor zover Blue Frog Online bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveringen van derden waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomend uit deze relaties met derden, zowel tijdens als na de relatie met Blue Frog Online.

12.6.Blue Frog Online kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, inclusief bedrijfsschade en andere gevolgschade, voortkomend uit of in verband met door haar geleverde producten of diensten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De opdrachtgever vrijwaart Blue Frog Online tegen alle claims van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Blue Frog Online.

12.7.Blue Frog Online draagt geen verantwoordelijkheid voor het materiaal dat door de gebruiker op haar systemen wordt geplaatst. Na voltooiing van de opdracht is de klant zelf verantwoordelijk voor het beheer en de back-ups van zijn gegevens, tenzij anders is overeengekomen in een onderhoudscontract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig back-ups te maken van zijn website en gegevens om verlies van data te voorkomen bij technische storingen, hacks of andere onvoorziene gebeurtenissen. Hoewel Blue Frog Online onderhoudscontracten aanbiedt waarbij deze verantwoordelijkheid wordt overgenomen, rust de verantwoordelijkheid zonder een dergelijk contract bij de klant zelf.Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden


13.1.Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2.Wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13.3.Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.Artikel 14. Geheimhouding


14.1.De opdrachtgever vrijwaart Blue Frog Online voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Blue Frog Online.

14.2.Blue Frog Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is geplaatst.

14.3.Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dienen direct schriftelijk aan Blue Frog Online te worden meegedeeld. Als de opdrachtgever dit verzuimt, is hij aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die Blue Frog Online daardoor lijdt.

14.4.Blue Frog Online behoudt het recht om de door de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt.

14.5.Tijdens en na deze overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze tot een einde is gekomen, zullen beide partijen geheimhouding betrachten ten aanzien van deze overeenkomst, alsmede ten aanzien van alle informatie en gegevens die betrekking hebben op partijen en haar klanten/leveranciers, alsmede de met deze klanten/leveranciers gesloten overeenkomsten.

14.6.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.Artikel 15. Overmacht.


15.1.Blue Frog Online is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistratie of anderen waarop Blue Frog Online geen invloed kan uitoefenen.

15.2.Onvoorziene omstandigheden zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, problemen met hosting, spam-aanvallen of IP-blokkades, en andere onverwachte gebeurtenissen waar Blue Frog Online geen controle over heeft, zorgen ervoor dat Blue Frog Online, naar gelang van de hinder en de omvang ervan, vrijgesteld is van haar verplichtingen, zonder enige prijsverlaging of schadevergoeding voor de klant.

15.3.Als punt 15.1 in de bovengenoemde situatie tot de conclusie leidt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om aan de verbintenissen te voldoen, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele door Blue Frog Online geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen nog steeds in rekening worden gebracht.

15.4.Indien de overmacht van tijdelijke aard is, zal Blue Frog Online alsnog proberen aan alle verplichtingen te voldoen zodra dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als onderling overleg tussen de opdrachtgever en Blue Frog Online concludeert dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg worden herzien of ontbonden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Blue Frog Online tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.Artikel 16. Persoonsgegevens.


16.1.Blue Frog Online gebruikt persoonsgegevens van klanten om de overeenkomst tussen Blue Frog Online en de klant uit te voeren. Deze persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor facturatie, geleverde diensten en andere gerelateerde zaken.

16.2.Uw persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk en zal nooit zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

16.3.Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, geeft de klant Blue Frog Online toestemming om persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciŽle e-mailcorrespondentie. De rechten en verplichtingen van de klant met betrekking tot privacy worden beschreven in het privacybeleid van Blue Frog Online.Artikel 17. Onderhoud Website


17.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op het ontwerp en onderhoud van een bestaande website. Blue Frog Online is verantwoordelijk voor het onderhoud van de basissoftware op de servers waarop de websites van klanten worden gehost, zonder extra kosten voor de klant.

17.2.Het onderhoud van de basissoftware omvat reguliere updates, patches en beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de stabiliteit, veiligheid en prestaties van de servers te waarborgen.

17.3.Blue Frog Online behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren op de servers zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Dergelijk onderhoud zal doorgaans buiten kantooruren plaatsvinden om eventuele verstoring van de dienstverlening tot een minimum te beperken.

17.4.Klanten worden aangemoedigd om regelmatig back-ups te maken van hun website gegevens, omdat Blue Frog Online niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor gegevensverlies als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals storingen in de server hardware of -software.

17.5.Blue Frog Online streeft ernaar de downtime tot een minimum te beperken en zal adequaat reageren op eventuele problemen met de server waarop de website wordt gehost.

17.6.Eventuele aanvullende diensten of upgrades die buiten het standaard onderhoud vallen, kunnen tegen extra kosten worden aangeboden en zullen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring van de klant.

17.7.Klanten worden aangemoedigd om eventuele problemen met de hostingomgeving onmiddellijk te melden aan Blue Frog Online, zodat deze snel en efficiŽnt kunnen worden opgelost.

17.8.Voor het uitvoeren van onderhoud aan en het maken van nieuwe pagina's voor een website zonder onderhoudscontract geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Blue Frog Online.

17.9.Klein onderhoud, zoals het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe website die door Blue Frog Online is geleverd, gratis uitgevoerd, mits de opzet en inhoud van de website of de verschillende onderliggende pagina's op hoofdlijnen identiek blijven.Artikel 18. Diverse bepalingen


18.1.Blue Frog Online kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat Opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

18.2.Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet geldig en zullen Blue Frog Online en Opdrachtgever in overleg treden ten behoeve van nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen.

18.3.Zowel Blue Frog Online als Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18.4.Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank binnen wiens rechtsgebied Blue Frog Online is gevestigd. Onderhoudscontracten:

18.5.Deze voorwaarden zijn van toepassing op jaarlijkse onderhoudscontracten voor bestaande websites.

18.6.Met website onderhoud wordt bedoeld het toevoegen, verwijderen en wijzigen van functies die door Blue Frog Online zijn vervaardigd en niet door derden.

18.7.De maandelijkse kosten voor het onderhoudscontract variŽren, afhankelijk van het type website en de specifieke behoeften van de klant. Deze kosten worden in overleg vastgesteld, afgestemd op de complexiteit van de website en eventuele extra services die nodig zijn, zoals regelmatige updates, beveiligingscontroles en technische ondersteuning.

18.8.De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is twee maanden voor het einde van de contractdatum.Overige Diensten:


Blue Frog Online biedt aanvullende diensten aan die niet standaard zijn inbegrepen bij de opdracht, maar die wel van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de klant. Deze diensten omvatten onder andere:


Hosting: Wij bieden hostingdiensten aan voor het hosten van uw website op onze servers. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het type hosting plan dat u kiest en zullen apart worden vermeld op de factuur

SSL-certificaat: Indien gewenst kunnen wij een SSL-certificaat leveren en installeren voor uw website, waardoor een beveiligde verbinding tot stand komt tussen uw website en de gebruikers. De kosten voor een SSL-certificaat zullen worden besproken en apart worden vermeld op de factuur.

Domeinregistratie: Als u nog geen domeinnaam heeft, kunnen wij u helpen bij het kopen en registreren ervan. De kosten voor het registreren van een domeinnaam zijn afhankelijk van de extensie en andere factoren, en zullen worden besproken voordat de registratie plaatsvindt.

SEO (Search Engine Optimization): Wij bieden SEO-diensten aan om uw website te optimaliseren voor zoekmachines, waardoor uw online zichtbaarheid en vindbaarheid worden verbeterd. De kosten voor SEO-diensten zijn afhankelijk van de omvang van het project en zullen worden besproken op basis van uw specifieke behoeften en doelen. De prijzen van deze extra diensten worden bepaald in overleg met de klant, waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten en mogelijkheden. Alle kosten worden duidelijk vermeld op de factuur voor transparantie en nauwkeurige boekhouding.Tot Slot:


We begrijpen dat het lezen van algemene voorwaarden niet altijd de meest plezierige activiteit is. Soms klinken ze hard en onaardig, alsof we uitgaan van het ergste. Maar laten we eerlijk zijn, in deze complexe wereld van zaken doen ze een noodzakelijk kwaad om ons als kleine ondernemer te beschermen tegen degenen die mogelijk minder goede bedoelingen hebben.


Het is belangrijk om te onthouden dat we deze voorwaarden niet opstellen in de hoop dat we ooit met problemen te maken krijgen. Integendeel, we streven er altijd naar om een soepele en harmonieuze samenwerking met u te hebben. We geloven in open communicatie, wederzijds begrip en het vinden van oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn.


Dus hoewel we hopen dat we nooit geconfronteerd worden met geschillen of problemen, willen we u verzekeren dat we er altijd naar streven om samen met u tot een fijne oplossing te komen, mocht er ooit iets misgaan. We zijn hier om u te ondersteunen en te helpen, want uw tevredenheid en succes zijn onze prioriteit.